பல்கலைகழக examination new portal –ல், பதிவு செய்ய இயலாத மாற்றுச்சேர்க்கை மற்றும் மறுசேர்க்கை மாணவர்களின் விவரங்களை தேர்வு நெறியாளர் அலுவலகத்திற்கு தக்க சான்றிதழ்களுடன் அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுகொள்ளபடுகிறது.M.Phil. 2020 Part Time & Arrear - May 2021 Results.PG DIPLOMA 2020 Batches - APRIL 2021 Results.UG 2019 AND 2020 Batches - APRIL 2021 Results.MA, MSC, MCOM, MSW AND MIB 2019 AND 2020 Batches - APRIL 2021 Results.MCA AND MBA 2019 AND 2020 Batches - APRIL 2021 Results.About us

Welcome to BDU Examinations Portal(NEW) 2019-20

Login

Student Login

User name is your Registration number and Password is your DOB (DD-MM-YYYY).

Student Login

BDU Login

Forgot Password

Student Login

Registration Forgot Password